Như các bạn đã biết trong tiếng Việt của chúng ta thì thành ngữ mang rất nhiều ý nghĩa.

Trong tiếng Anh cũng có thành ngữ hết sức thú vị.

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn thành ngữ có chứa tên các quốc gia.

1. Take French leave

Ý nghĩa: Tự ý nghỉ việc

Ví dụ:

The driver had taken French leave.

Người lái xe tự ý nghỉ việc.

2. To go Dutch

Ý nghĩa: Chia đều tiền thanh toán khi đi ăn

Ví dụ:

Sally said she wouldn’t let a man pay for her meal on a first date. She prefers to go Dutch.

Sally nói rằng cô ấy không để người bạn trai trả tiền cho bữa ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cô ấy thích chia đều.

3. Dutch courage

Ý nghĩa: Dùng chút đồ uống có cồn để tăng sự tự tin trước khi làm gì đó.

Ví dụ:

I think I’ll have a glass of whiskey for Dutch courage before I ask that girl if she wants to dance with me.

Tôi nghĩ là tôi sẽ uống chút rượu whiskey để tăng thêm sự tự tin trước khi hỏi cô gái kia có muốn nhảy với tôi không.

4. It’s all Greek to me

Ý nghĩa: không hiểu, không biết

Ví dụ:

I tried to watch a TV show about physics last night, but I gave up. It was all Greek to me.

Tôi cố gắng xem một chương trình ti vi về vật lý đêm qua nhưng tôi bỏ cuộc. Tôi chả hiểu gì cả.

5. Chinese whispers

Ý nghĩa: Thành ngữ này có nguồn gốc từ trò chơi của trẻ em, nghĩa là tin đồn không chính xác.

Ví dụ:

All his talk about the President resigning is just Chinese whispers.

Tất cả những gì anh ấy nói về việc tổng thống từ chức là tin đồn.

6. A Mexican Standoff

Ý nghĩa: Bất đồng quan điểm giữa hai bên, thường được dùng trong tình huống kinh doanh không có sự chuyển biến.

Ví dụ:

There seems to be a Mexican standoff in the talks as neither the buyer or seller can agree on a price.

Dường như có sự bất đồng trong đàm phán này khi cả người bán và người mua không đạt được thỏa thuận về giá.

7. When in Rome (do as Romans do)

Ý nghĩa: Nhập gia tùy tục

Ví dụ:

I don’t love cotton candy, but we are at a carnival. When in Rome, right?

Tôi không thích kẹo bông nhưng chúng ta đang ở lễ hội. Nhập gia tùy tục đúng không?

8. Talk for England

Ý nghĩa: nói nhiều, nói dai

Ví dụ:

I’m so sorry I’m late. I couldn’t get away from Linda. She can talk for England!

Tôi xin lỗi tôi đã tới muộn. Tôi không thể rời Linda. Cô ấy nói nhiều quá!

9. Indian Summer (UK)

Ý nghĩa: một giai đoạn vào cuối mùa thu khi thời tiết ấm bất thường

Ví dụ:

Much as I love this Indian Summer, I wish we had this warm weather in the summer rather than in October.

Mặc dù tôi thích ấm vào cuối thu như này, tôi vẫn ước chúng ta có thời tiết ấm áp này vào mùa hè hơn là vào tháng mười.

Xem nhiều tài liệu hơn ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit